Hírmondó felolvasószoftver letöltése Speakboard felolvasószoftver letöltése BsMag képernyőnagyító program letöltése Magic képernyőnagyító program letöltése

Modulvázlat

 

Tevékenységek – időmegjelöléssel

A tevékenység célja/ fejlesztendő készségek

Munkaformák és módszerek

Eszközök/mellékletek

Diák

Pedagógus

I. Ráhangolás, a feldolgozás előkészítése (10 perc)

I/a. Wohin bringt Ihr uns?

A

A tanár kivetíti a Pirnában álló szürke busz emlékmű belső oldalán olvasható feliratot, ami egyben a modul címe is. Megkérdezi a diákokat, tudják-e, hogy mi az, amit látnak. Aki tudja, az most nem vesz részt a közös gondolkodásban. Közben a tanár segítségképpen kivetíti a szürke busz sorozat többi képét is. A diákok próbálják kitalálni, hogy miről lehet szó. Milyen buszok ezek? Miért állnak ott, ahol állnak? Honnan és hová mehettek azok, amelyekről mintázták ezeket? Kik lehettek az utasaik? Ha jó irányba indul el a gondolkodás, a tanár segíti őket a helyes válaszok megadásában. Ha nem, akkor tovább lépnek a következő tevékenységhez.

 

5 perc

Az érdeklődés felkeltése a modul témája iránt

 

A kreatív gondolkodás fejlesztése 

Vetítés

 

Egész csoportos ötletbörze 

 

P1 Kivetíthető képek

 

P2 Háttér információk 

I/b Botlatókövek 

A

A diákok húznak egyet az ún. botlatókövek (Stolpersteine) képei közül. Ezek mindegyike két példányban szerepel a sorozatban. Az első feladat az, hogy ki-ki találja meg a párját. A párok aztán megbeszélik, hogy vajon mi az, amit látnak. Milyen információkat közöl velük a kép? Végül az osztály közösen tisztázza, hogy a kis feliratok olyan fogyatékos emberekre emlékeztetnek egykori házaik előtt, az járda aszfaltjába építve, akik az 1940-es évek náci „fajnemesítő” programjának áldozatai voltak.

 

5 perc

A modul témájához való érzelmi és gondolati közelítés

 

A kérdezési, kutatási képesség erősítése

Páros munka

 

Információkeresés, információértelmezés 

D1 Képkártyák 

P3 (Háttér információk)

II. Új tartalom feldolgozása (65 perc)

II/a. Filmrészlet

A

Az osztály közösen megnézi Costa Gavras Ámen című filmjének azt a részletét, amely felvillantja mi történt a fogyatékos emberekkel a modul témáját adó náci eutanázia programban (2,5’).

 

Ezután mindenki húz egy kártyát, amelyen a T4 Akcióhoz tartozó központok egyikének neve van feltüntetve. Az azonos nevet húzó diákokból hat csoport alakul. A tanár megkérdezi, hogy ki emlékszik, melyik név tűnt fel a filmben. (A válasz: Hadamar.) A névkártyákból egyet-egyet felerősítenek a tanár által korábban elkészített térképvázlatra, hogy a diákok lássák az egyes központok térbeli elhelyezkedését.

 

5 perc

Megérkezés a modul fő témájához, és a téma földrajzi elhelyezése

 

Csoportalkotás 

Egész csoportos vetítés

 

Térképvázlat közös kiegészítése

D2 Névkártyák 

P4 Filmrészlet és szöveges leírás

 

P5 Térképvázlat

II/b Eugenika – sterilizáció – eutanázia

A

Mindegyik csoport kap egy lapot, amin a fenti három szó szerepel. A feladat az, hogy a diákok annyi asszociációt társítsanak a fogalmakhoz 2-3 percen belül, amennyi az eszükbe jut. Végül a szóvivők – mindig egy-egy újabb elemmel gazdagítva a jelentéseket –, megosztják a közösséggel csoportjuk gondolatait, és egy nagy csomagolópapíron közös gondolattérkép készül az elhangzottak alapján, amit a tanár szükség szerint kiegészít. A diákok tanári irányítással értelmezik a fogalmak közötti kapcsolatot a náci Németországban.

 

10 perc

A téma három alapfogalmához tartozó jelentések tisztázása

 

A három fogalom történeti kontextusba helyezése

Meglévő ismeretek előhívása kis csoportokban

 

Az gondolatok összegzése szóforgóval

 

Gondolattérkép készítése, logikai és történeti kapcsolatok keresése

D3 Csoportos feladatlap

 

Csomagolópapír, vastag filctollak, gyurmaragasztó

P6 Fogalom-magyarázatok és háttér információk 

II/c A T4-es akció

A

A tanár alapvető információkat közöl a T4 Akció létrejöttére vonatkozóan. Közben kivetíti Hitler felhatalmazó levelét, és a szervezők fényképeit.    

 

A diákok a korábban kialakított hat csoportban dolgoznak tovább. Minden csoport kap egyet a T4 program szervezeti és folyamatábrájából, és értelmezik azt. Ugyancsak megkapják a hat központban elpusztított emberekre vonatkozó statisztikai adatok táblázatát. Végül a szóvivők váltott megszólalással elmondják, hogy mi mindent olvastak ki az ábrából és az adatokból.

 

15 perc

A modul témájához tartozó alapvető ismeretek átadása

 

A T4 Akció működési módjának megértése

Vetítés és frontális ismeretközlés

 

Közös ábraelemezés és adatértelmezés kis csoportokban

D4 Szervezeti ábra

 

D5 Statisztikai adatok

P7 Háttér információk

 

P8 Kivetíthető képek

II/d A T4 program egyik központja: Hartheim 

A

A tanár elmondja, hogy a T4 program egyik végig üzemelő helyszíne, a hartrheimi kastély ma oktató központ, amelynek egyik fő célja az emlékezés segítése. Képeket vetít, és információkat fűz hozzájuk a P9 melléklet alapján. A vetítésnek része egy rövid virtuális tárlatvezetés is.

 

Ezt követően minden csoport kap egy sorozat cédulát, amelyeken a programban alkalmazott eljárás fázisainak leírása olvasható. A feladat az, hogy helyes idősorrendbe állítsák azokat. Miután közösen ellenőrzik, hogy minden csoport jól oldotta-e meg a feladatsort, a csíkokat felragasztják egy-egy lapra.

 

20 perc

A rendszer egy konkrét elemének mélyebb megismerése a jobb megértés érdekében

 

Az események által való lelki megérintődés 

Frontális tanári magyarázat, virtuális tárlatvezetés

 

Eseménysor közös rekonstruálása 

D6 Eseménycédulák

 

6 nagyobb lap, papírragasztó 

P9 Háttér információk

 

P10 Kivetíthető képek 

II/e Az elkövetők

A

A tanár elmondja, hogy Hartheimben 60-70 állandó alkalmazott dolgozott, akik nagyobb részt az ország más térségeiből érkeztek oda. Önként vállalták a feladatot, és többségükben bent laktak a kastélyban. Csak az intézmény vezetője volt helybéli. A munkájuktól eltekintve, normális hétköznapi életet éltek. De a pszichés megterhelés miatt gyakran kaptak alkoholt. Időnként vidám ünnepségeket is tartottak és kirándultak az intézet buszával, amikor az éppen nem volt szolgálatban.

 

Minden csoport kap egy sorozat névcédulát. Közösen mérlegelik, hogy vajon kit milyen mértékű felelősség terhel a gyilkosságokért. Ennek megfelelően osztályozzák a neveket. A szóvivők ismertetik csoportjuk álláspontját, és az osztály megpróbál közös ítéletet alkotni

 

20 perc

A személyes felelősség mérlegelésének gyakorlása

 

Saját vélemény kialakítása és vállalása

 

Vita, vélemények ütköztetése 

Frontális tanári közlés

 

Erkölcsi ítéletalkotás csoportmunka keretében

 

Többségi álláspont kialakítása

D7 Névcédulák

 

Az előző feladat során készült munkalapok

P11 Háttér információk

III. A foglalkozás lezárása (10 perc)

III/a Az emlékezés

A

A tanár elmondja, hogy Németországban a 80-as években kezdtek el emléket állítani, pártokon átívelő formában, a náci eutanázia programok áldozatainak. Az egykori központok ekkor váltak oktató bázisokká.

 

Kivetít egy képet, a diákok pedig megpróbálják kitalálni, mi az, amit látnak. A P13 melléklet alapján a tanár kiegészíti a tanulók gondolatait.

 

5 perc

A téma lezárása és az emlékezés fontosságának tudatosítása

Frontális bemutatás

 

Egész csoportos közös gondolkodás

 

P12 Kivetíthető kép

 

P13 Háttér információk

III/b Egy gesztus és egy feladat 

A

A falon ott marad kivetítve a virtuális emlékmű képe. A tanár bekapcsol egy általa megfelelőnek ítélt zenét, és meggyújt egy nagyobb gyertyát egy előre oda készített üres asztalon. Arra kéri a diákokat, hogy akinek kedve van, gyújtson meg egy mécsest az elhunytak emlékére. De ez nem kötelező. Az osztály csendben közbe állja az égő mécseseket egy kis ideig, amíg a zene tart.

 

Aztán kifelé menet mindenki kap egy lapot, amin néhány információ szerepel arról, hogy mit tudhattak a kastélyban folyó dolgokról a helybeliek, és egyben a házi feladat leírása olvasható. 

 

5 perc

Rövid elcsendesedés és emlékezés az áldozatokra

Egyéni részvétel közös emlékezésben

Egy nagyobb gyertya, gyufa, teamécsesek

 

D8 Kilépő cédula

 

Letölthető modulvázlat (doc)

Nyomtatóbarát változat

A modulhoz tartozó dokumentumok:

Modulleírás

Modulvázlat

A modul mellékletei


Kiegészítő anyagok:

Szövegek

Filmek

Fotók

Hanganyag

Honlapok