Hírmondó felolvasószoftver letöltése Speakboard felolvasószoftver letöltése BsMag képernyőnagyító program letöltése Magic képernyőnagyító program letöltése

Modulleírás

Ajánlott korosztály 16-18 évesek
Ajánlott időkeret 5 x 45 perc
A modul közvetlen célja Az átélést, megértést segítő meséken, tréning elemeken keresztül a tanulókat reális önértékeléshez, embertársaik másságainak elfogadásához, a különbségekre adott, emberileg és társadalmilag elfogadható reakciók, viselkedési formák megismeréséhez segíteni, és elősegíteni e viselkedési formák interiorizálódását.
A modul tartalma Olyan játékok, tevékenységek végzése és történetek közös feldolgozása, amelyek mind az önismeret, az önértékelés erősítését szolgálják; a toleranciát erősítik, mások megértését, elfogadását segítik, valamint az alapvető emberi értékeket tudatosítják, és minden emberi érték tiszteletére és védelmére nevelnek.
Megelőző tapasztalat A személyes testkép, testséma és az alapvető egyéni tulajdonságok ismerete.
Ajánlott továbbhaladási irány Közösségi szolgálat keretében idősek meglátogatása, hajléktalanok segítése (részvétel ételosztásban, sütésben-főzésben, mosogatásban stb.). Segítség felajánlása saját csoporttársak, osztálytársak körében. 
A kompetenciafejlesztés fókuszai Személyes kompetencia: önismeret, reális énkép
Kognitív kompetencia: figyelem, megismerés, azonosítás, összehasonlítás
Szociális kompetencia: empátia, véleményalkotás, együttműködés, szolidaritás, tolerancia
Kapcsolódási pontok A NAT-hoz: Ember és társadalom
Tantárgyakhoz: Társadalmi ismeretek és gyakorlatok
Támogató rendszer A modul mellékletei és a … projekt honlapja

Módszertani ajánlás

Időfelhasználás: A modul 5 óráját érdemes úgy megszervezni, hogy a foglalkozáson időben nem távolodjanak nagyon el egymástól. A modul első és utolsó egysége (1x45 perc) egy változatban jelenik meg a programban. A középső három foglalkozásra 2-2 feldolgozási mód szerepel a tervezetben, de e foglalkozások rugalmasan kiválthatók a kiegészítésként javasolt programelemekkel is. 

A tér és a terem elrendezése: Fontos, hogy abban a teremben, ahol a foglalkozás zajlik, egyaránt legyen lehetőség az egymás felé fordulásra, a vetítésre és a csoportos munkára is, a közös játékra és alkotásra, s a tér ezek igényei szerint könnyen átrendezhető legyen. 

Csoportos és páros gyakorlatok esetén elsősorban az önkéntes szerveződést érdemes támogatni. De ha csoportdinamikai szempontjából a tanár úgy ítéli meg, eltérhet ettől.

Speciális javaslatok: 
A modul legfőbb célja a pozitív tulajdonságok és értékek megerősítése, és nem a bírálat. A foglakozások elsősorban érzékenyíteni akarják a tanulókat, s ezzel nincs összhangban az értékelés szándéka. Értékelő szakaszok ezért nem jelennek meg modulban. 
Az ismeretszerzés, a feldolgozás és az alkalmazás során is vezetésre, segítségre, folyamatos irányításra van szükség, amelyen belül nagy hangsúlyt kell kapnia az egyéni differenciálásnak.

Nyomtatóbarát változat

A modulhoz tartozó dokumentumok:

Modulleírás

Modulvázlat

A modul mellékletei

  • Tanári segédletek
  • Tanulói segédletek

Kiegészítő anyagok:

Szövegek

Filmek

Fotók

Hanganyag

Honlapok