Hírmondó felolvasószoftver letöltése Speakboard felolvasószoftver letöltése BsMag képernyőnagyító program letöltése Magic képernyőnagyító program letöltése

Modulvázlat

 

Tevékenységek – időmegjelöléssel

A tevékenység célja/ fejlesztendő készségek

Munkaformák és módszerek

Eszközök/mellékletek

Diák

Pedagógus

I. Ráhangolás, a feldolgozás előkészítése (1. óra)

I/a. Mindenkinek vannak jó tulajdonságai...

 

A tanulók körben ülnek. Közepén sok színes ceruza/filctoll van elhelyezve. A tanár mindenkinek ad egy kis kártyát (D1). Megkéri a diákokat, hogy válasszanak maguknak egy-egy jelet és azt rajzolják rá a kártyára. Miután elkészültek, mindenki bemutatja a jelét és elmondja, hogy miért épp azt választotta. Ezt követően mindenki felírja a kártyájára két jó tulajdonságát. Sorban felolvassák, amit írtak, és megkérdezik a többiektől, milyen egyéb jó tulajdonságot tudnának mondani róluk. Ezek közül kiválasztják azt a kettőt, amivel leginkább egyetértenek, és ezeket is felírják a kártyára. 

 

15 perc

Az önkifejezés, az önelfogadás, a pozitív énkép támogatása, a kommunikáció
fejlesztése

Egész csoportos gyakorlat, irányított beszélgetés

D1 Kiosztható kártyák

 

Filctollak, színes ceruzák

 

I/b Közös hangulatban 

 

A tanár általa gyűjtött, különféle hangulatú tájakat ábrázoló képeket tesz le a földre (max. 10 db-ot) úgy, hogy minden tanuló jól láthassa azokat. Gondolatban mindenki kiválasztja azt, amelyik a leginkább tetszik neki, de nem veszi a kezébe, csak megjegyzi. A tanulók ezután elmondják, hogy mire esett a választásuk. Az azonos képet választók egymás mellé ülnek, s megismertetik egymással a döntésük okait.

 

10 perc

A választások mögötti gondolatok sokféleségének elfogadása, az önkifejezés és a kommunikációs készség fejlesztése

Egész csoportos irányított beszélgetés

 

Gondolatok, érzések megfogalmazása kis csoportban 

 

P1 (Tájképek)

I/c Néhány kép Tomi könyvéből 

 

Minden tanuló húz egyet az 1-4-es számokat tartalmazó kártyák közül. Az azonos számot húzókból négy csoport alakul. Mindegyik csoport kap egyet Tomi könyvének képei közül, és egy feladatlapot, amelynek a kérdéseire az adott kép alapján kell majd választ keresniük. 
Mielőtt elkezdik a feladat megoldását, minden csoportban időfelelőst választanak, aki figyel majd arra, hogy ne fussanak ki az időből. És szóvivőt (beszámolót) is, aki a feladat megoldása után ismerteti majd a csoport gondolatait. A kérdések, amikre választ kell keresniük, a következők:  
•    Milyen helyszínt ábrázol a kép? 
•    Kik és/vagy mik láthatók rajta?
•    Hogy néznek ki?
•    Mit csinálnak?
•    Hogy érzik magukat a kép szereplői?
Az idő lejárta után a szóvivők a csoport válaszai alapján bemutatják a képet a többieknek.

 

20 perc

Az együttműködés, a 
nyitottság, a
figyelem és a szóbeli ismertetés képességének fejlesztése

Csoportmunka – közös gondolatok megfogalmazása, tanulói beszámoló

D2 Számkártyák

 

D3 (Csoportos feladatlap

P2 Háttér információk

 

P3 (Képek Tomi könyvéből: 2., 22., 34., 40.)

II. Új tartalom feldolgozása (2-3. óra egyben)

II/a. Ki lehetett Tomi?

 

A tanulók körbe ülnek. A korábban használt képek a kör közepén vannak. Segítő kérdésekre támaszkodva, a tanulók megbeszélik, hogy mi a közös bennük. A tanár újabb négy képet tesz az előzőek mellé. A tanulók megpróbálják kitalálni: Ki / kinek / miért rajzolhatta ezeket a képeket?
Miután elfogynak az új ötletek, a tanár a P2 melléklet alapján elmeséli, honnan származnak a képek. Nem használja a gettó kifejezést, csak annyit közöl, hogy a képeskönyvét egy édesapa készítette a kisfiának, egy elzárt területen, a háború idején. Az elmondottak alapján a tanulók megkereshetik a fali térképen az országot, ahol a könyv készült, és azt a képet is azonosíthatják, amelyik a leginkább kifejezi, hogy be voltak zárva valahová.

 

20 perc

Összefüggések keresése, ezek átlátásának gyakorlása 

 

A koncentráció, a 
kreatív gondolkodás fejlesztése

Egész csoportos gyakorlat, irányított beszélgetés, tanári magyarázat

 

Fali Európa térkép 

 

P2 (Háttér-információk)

 

P3 (Képek Tomi könyvéből: 2., 22., 34., 40., 1., 25., 50., 51.)

II/b Sokfélék vagyunk

 

A tanulók továbbra is körben ülnek. A tanár most azokat a képeket tesz ki középre a már ott lévők mellé, amelyek különböző nemzetiségű, kultúrájú gyerekeket ábrázolnak a sorozatból. 
A tanulók megpróbálják megfogalmazni, kit látnak az egyes képeken. A tanár kis öntapadós lapokra írja az elhangzó gondolatokat, majd ráragasztja azokat a megfelelő képekre.  
Ezután újabb (különféle újságokból kivágott), embereket ábrázoló képeket tesz a tanulók elé, s arra kéri őket, hogy mondjanak olyan külső tulajdonságokat, melyekben a sok képen látható minden ember hasonlít egymásra. Ezeket felírja egy nagy csomagolópapírra. 
Utána arra gyűjtenek példákat a tanulók, hogy mi az, amire mindenkinek szüksége van az élethez, a boldoguláshoz. A tanár ezeket a gondolatokat is felírja a csomagolópapírra.
Végül emlékezteti a diákokat arra a korábbi kérdésre, hogy miért rajzolt könyvet Tominak az apukája.

 

15 perc

A figyelem fejlesztése, kulturális ismeretek mozgósítása

 

Az általánosító képesség, a tolerancia és a kommunikációs készség fejlesztése

Egész csoportos ötletbörze, irányított beszélgetés

 

Post-it lapok, tollak

 

Csomagolópapír,
filctollak,
gyurmaragasztó

 

P3 (Képek Tomi könyvéből: 2., 22., 34., 40., 1., 25., 50., 51. 35., 36.)

 

P4 (Arcképek) 

II/c Alapvető emberi jogok

1

A tanár felírja a táblára: „Mindenkinek joga van…” Megkéri a tanulókat, hogy a közös emberi szükségletekről szóló, korábban készült poszter alapján fejezzék be többféle módon ezt a mondatot. Ami elhangzik, azt felírja a táblára. 
A tanulók ezután a számkártyák segítségével 4 kis csoportot alakítanak. Kiválasztják az időfelelőst, a felolvasót és a beszámolót. Minden csoport húz kettőt a D4 melléklet 1-8. mondata közül. A 9. mondatot pedig az összes csoport megkapja. 
A feladat annak átgondolása, hogy hogy mit jelentenek a kapott mondatok a tanulók saját életére vonatkoztatva. El kell képzelniük, hogy magyaráznák ezt meg egy olyan kisfiúnak, mint amilyen Tomi volt. 
A tanár felajánlja a segítségét a csoportoknak. Kéri, hogy a beszámoló tanuló kézfenntartással jelezze, ha kérik, hogy oda menjen hozzájuk.
A munkára szánt idő letelte után, csoportonként haladva, a felolvasó ismerteti a csoport által húzott mondatokat. A beszámoló pedig elmondja, hogy mit jelentenek azok a számukra, és hogyan magyaráznák el Tominak.
A tanár ezután visszautal Tomi és családja élethelyzetére és a már ismert képek alapján meghatározzák azokat a jogokat, amelyekkel ők nem élhettek.

 

20 perc

A figyelem, az összefüggés-látás és a jogtudatosság erősítése

 

A kommunikációs és az 
együttműködési képesség fejlesztés

Egész csoportos ötletbörze, irányított beszélgetés

 

Csoportmunka, szövegértelmezés, szövegalkotás, tanulói beszámoló

 

Tanári segítségadás igény szerint

A/4-es lap
Tollak

 

D2 Számkártyák

 

D4 (Tanulóknak kiosztható mondatok

Tábla, kréta 

 

Az előző részben készült poszter

2

A gondolati előkészítés után, a csoportok rajzokat készítenek a náluk lévő mondatokhoz. Olyan egyszerűeket, amilyeneket Tomi könyvében láttak, hogy akár egy 3 éves gyermek is könnyen megértse. A rajz 2-3 egyszerű elemből álljon. A tanár emlékezteti a tanulókat arra, hogy a Tomi képeskönyvéből kivett képek is egyszerűek, mégis sokat mondóak voltak. A tanulók megbeszélik, hogy melyik mondathoz, mit fognak rajzolni. Megosztják egymás között a feladatokat: ki rajzolja a körvonalakat és ki fog majd színezni.  
Elvárások: A rajz fölé, a lap tetejére legyen oda ragasztva a hozzá kapcsolódó mondat. A kép körvonalai legyenek jól láthatóak és színek is jelenjenek meg rajta. 
Az elkészült képeket minden csoport kiteszi a táblára. A tanulók megnézik egymás munkáit. Közösen értékelik azokat a felismerhetőség és az egyszerűség szempontjából. Elmondják, hogy szerintük mennyire fejezik ki jól az egyes képek az adott mondatok tartalmát.
A tanár végül összefűzi a lapokat és borítót készít hozzájuk, amire ráírja: Alapvető emberi jogok. Készíttették: … évfolyam tanulói (nevekkel). Javasolja, hogy tegyék ki azt az osztályteremben vagy a tanulói faliújságra. Felveti a sokszorosítás lehetőségét is és további ötleteket vár, hogy hova helyeznék még ki a művet.

 

30 perc

A kreativitás, az önkifejezési és együttműködési képesség fejlesztése

 

Pozitív megerősítés az alkotó munkára

Csoportos alkotó munka, tanulói beszámoló, közös értékelés

D4 (Tanulóknak kiosztható mondatok)

 

A/4-es lapok,
színes ceruzák, filctollak,
papírragasztó

Gyurmaragasztó

 

Fedőlap
Lefűző dosszié

II/c Adni és kapni 

 

A tanulók ismét körbe ülnek. A tanár arra kéri őket, hogy gondolják át, milyen ajándékkal tudnának örömet szerezni a tőlük jobbara ülő társuknak. Egy kis gondolkodási idő múltán, egymás után külön-külön, mindenki átadja jelképesen az általa elképzelt ajándékot a szomszédjának / illetve átveszi azt, amit társa neki szánt.

 

5 perc

Az empátia erősítése, a 
kapcsolatfelvétel és az egymás felé fordulás gyakorlása

Gesztusjáték

 

 

III. Összefoglalás, lezárás (4-5. óra egyben)

III/a Hogy is volt?

 

A tanulók körben ülnek. A tanár felidézi, hogy mivel foglalkoztak az előző szakaszban, milyen munkákat készítettek el. Ezután a tanulók is megfogalmaznak egy-egy mondatot arról, amire emlékeznek, és ami a legjobban tetszett nekik az előző foglalkozásokon. A tanár arra kéri őket, hogy mindenki nevezzen meg egy-egy olyan dolgot, ami akkor új volt a számára, amit akkor a tanult meg.

 

20 perc

A figyelem és az emlékezet fejlesztése

Tanári összefoglalás, egész csoportos irányított beszélgetés

 

 

III/b A közös alkotás öröme – mindenki értékes

 

Valamilyen módszerrel 3-4 fős csoportok alakulnak. A feladatuk egy-egy olyan közös kép elkészítése, amelybe bele építik a korábbi foglalkozásokon megértett és megfogalmazott gondolatokat. 
A tanár elmondja: nem fontos, hogy csak konkrét formák legyenek a képen. Lehet Színek, foltok használatával is kifejezhető egy-egy érzés, gondolat. Ami igazán fontos, az az, hogy mindenki adjon hozzá valamit a képhez.
Bármilyen technika választható a felkínáltak közül (ragasztás, rajzolás, festés, nyomdázás), s ezeket kombinálni is lehet.
Amíg a képek készülnek, zene szól. A tanár pedig meg-megállva járkál a csoportok között, szükség szerint segítve a munkájukat.
Miután a művek elkészülnek, kiteszik azokat a táblára vagy a falra, és a beszámoló tanuló bemutatja, mi mindent jelenítettek meg rajta. 
Záró gondolataként a tanár felolvassa az Alapvető emberi jogok korábban készült gyűjteményéből az ott szereplő mondatokat, - külön hangsúlyozva az utolsót: „Minden ember értékes.”

 

70 perc

A kreativitás, az emlékezet és az együttműködési képesség fejlesztése

Csoportos alkotó munka, tanulói beszámoló

A/2 méretű karton lapok

 

Ecsetek
Festékek
Ceruzák
Nyomdák
Színes papírok
Ollók
Papírragasztók

Zenelejátszó 

 

Gyurmaragasztó

 

Az Alapvető emberi jogok korábban készült füzete

 

Nyomtatóbarát változat

A modulhoz tartozó dokumentumok:

Modulleírás

Modulvázlat

A modul mellékletei


Kiegészítő anyagok:

Szövegek

Filmek

Fotók

Hanganyag

Honlapok