Hírmondó felolvasószoftver letöltése Speakboard felolvasószoftver letöltése BsMag képernyőnagyító program letöltése Magic képernyőnagyító program letöltése

Modulleírás

Ajánlott korosztály 15-18 éves középiskolai tanulók
Ajánlott időkeret 5 x 45 perc
A modul közvetlen célja Az önbizalom és önismeret, valamint az emberi értékek és az összetartozás érzésének megerősítése az „Értékes vagyok!” gondolatától eljutva a „Mindannyian értékesek vagyunk, s egyformán jogunk van a szabadsághoz és elfogadottsághoz.” normájáig.
A modul tartalma A modulban érintett témák: család, kapcsolatok, viselkedés, segítségnyújtás, tolerancia, életminőség.
A feldolgozandó témakörök: Én magam, és amilyen vagyok. Az emberek sokfélesége. Képek Tomi életéből. A minőségi élethez való jog.
Megelőző tapasztalat A másság elfogadásával, egymás segítésével kapcsolatos irodalmi alkotások, mesék vagy filmek közös feldolgozása.
Ajánlott továbbhaladási irány Segítő civil szervezetekben végzett önkéntes tevékenység.
A kompetenciafejlesztés fókuszai Személyes kompetencia: felelősségtudat, megbízhatóság, önállóság, döntésképesség, önbizalom, reális énkép
Kognitív kompetencia: figyelem, összehasonlítás, összefüggések megértése
Szociális kompetencia: interperszonális rugalmasság, együttműködési képesség, nyitottság, önszabályozás
Kapcsolódási pontok A NAT-hoz: Ember és társadalom
Tantárgyakhoz: Történelem és társadalomismeret, osztályfőnöki óra
Támogató rendszer A modul mellékletei és a … projekt honlapja

Módszertani ajánlás

Időfelhasználás: A modul kerek, zárt egészet kell, hogy alkosson. A ráhangolódás az adott témára éppen annyira fontos, mint a lezárás. Mivel az öt tanórát nem lehet egyben megtartani, figyelni kell azok összekapcsolására. Az ismétlésekre az új szakaszok elején, amelyek visszazökkentik a tanulókat a korábbi tevékenységekhez. A modul öt tanóráját érdemes 3 részletben megtartani (1x45 perc; 2x45 perc; 2x45 perc). Fontos szempont, hogy az egyes blokkok időben egymáshoz minél közelebb valósuljanak meg.

Tér-terem elrendezés: A teremben legyen lehetőség az egymás felé fordulásra, a csoportmunkára, a mozgásra. A ráhangoló feladatok esetén érdemes körben elhelyezkedni.

Csoportok: A tanórákon nagyrészt csoportos munkaformában érdemes dolgozni. A csoportalakításnál mindig figyelni kell a tanulók képességeire, személyiségjegyeire. Ha már van korábbi tapasztalat csoportmunkával kapcsolatban, azt mindenképpen figyelembe kell itt venni. A csoportalkotásba és a tevékenységek szervezésébe aktívan bevonhatók a tanulók is. 

Speciális javaslatok: A ráhangolódás során csak a tanulók pozitív tulajdonságait igyekezzünk megerősíteni. Amennyiben a tanulói csoport összetétele úgy kívánja, akkor az első foglalkozást közös szabályok megfogalmazásával is lehet kezdeni. A foglalkozások jellege alapján az érzékenyítés, az elfogadás, a közös gondolkodásra való sarkallás áll a középpontban az értékelés szándéka nélkül. Az értékelő szakaszok ezért csak jelzésszerűen jelennek meg a modulban.

Személyes érzékenység figyelembevétele: A tanulók korlátozott kognitív képességeihez sok esetben gyenge önértékelés, irreális énkép, pszichoszociális fogyatékosság is társul. Ezért nagyon fontos, hogy a tanár ismerve a tanulókat, folyamatosan pozitív kommunikációt folytasson velük, és az esetlegesen felmerülő gyengeségekkel kapcsolatban az emberek sokféleségére utaljon, illetve a változtatási, fejlődési lehetőségeket vegye számba, ha ez lehetséges.

Nyomtatóbarát változat

A modulhoz tartozó dokumentumok:

Modulleírás

Modulvázlat

A modul mellékletei


Kiegészítő anyagok:

Szövegek

Filmek

Fotók

Hanganyag

Honlapok